KONKURS

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych we Włocławku ogłasza konkurs na stanowisko:

 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Medycyny Paliatywnej
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Kardiologicznym
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej i Urazowej
 • Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pomocy Doraźnej
 • Naczelnej Pielęgniarki

 • Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie

  Kandydaci zgłaszający się do konkursu powinni posiadać kwalifikacje określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz złożyć dokumenty określone w § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 2012r., poz. 182). Za dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe uważa się oryginały lub kopie uwierzytelnione. Oferty wraz z dokumentami prosimy składać w terminie 30 dni od daty opublikowania ogłoszenia ( do 12 –10-2016 nr. )na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, 87 – 500 Rypin, ul. 3 Maja 2 z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału……../ Naczelnej Pielęgniarki” oraz podaniem swojego adresu zwrotnego. O miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

  O nas

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych, utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia.
  SPZOZRYPIN Organem założycielskim SP ZOZ w Rypinie jest Rada Powiatu w Rypinie.
  SP ZOZ w Rypinie posiada osobowość prawną, którą uzyskał z chwilą wpisania do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
  SP ZOZ działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 30 sierpnia 199 1r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz.89 z póz zm.),
  2. Ustawy z dnia 27  sierpnia 2004 r.  o powszechnym świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135 z póz  zm.),
  3. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póz. zm.)
  4. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z póz. zm.)
  5. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póz. zm.),
  6. Innych aktów prawnych,
  7. Statutu.
  SPZOZRYPIN

  Celem SP ZOZ jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
  SP ZOZ udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie  stacjonarnej opieki krótko i długoterminowej, świadczeń ambulatoryjnych ( specjalistycznych, podstawowej opieki zdrowotnej, stomatologii i ortodoncji, rehabilitacji oraz medycyny pracy), ratownictwa medycznego i  profilaktyki.

  Do zadań SP ZOZ w podstawowej dziedzinie działalności należy udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności:

  1. udzielanie świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania, lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia z zagrożeniem życia,
  2. fachowa   stacjonarna   opieka   medyczna   w   dziedzinach   medycznych   objętych oddziałami szpitalnymi, obejmująca leczenie zachowawcze i zabiegowe oraz pielęgnację chorych,
  3. badanie i udzielanie porad lekarskich w siedzibach przychodni i ośrodków zdrowia a także w miejscu przebywania osoby potrzebującej takiej opieki,
  4. opieka nad kobietą ciężarną, porodem i połogiem oraz nad noworodkiem,
  5. udzielanie świadczeń ambulatoryjnych i stacjonarnych,
  6. udzielanie świadczeń z zakresu stomatologii i ortodoncji.
  7. rehabilitacja lecznicza
  8. świadczenia z zakresu Medycyny Pracy
  9. wykonywanie szczepień ochronnych,
  10. udzielanie świadczeń konsultacyjnych i leczniczych w poradniach specjalistycznych,
  11. czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  12. badania diagnostyczne,
  13. orzecznictwo o czasowej niezdolności do pracy i stanie zdrowia,
  14. promocja zdrowia,
  15. szerzenie oświaty zdrowotnej

  Do zadań bezpośrednio związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi należy
  między innymi:

   • prowadzenie apteki zakładowej i gospodarki lekami,
   • zapewnienie właściwej sterylizacji sprzętu medycznego,
   • prowadzenie działalności związanej z profilaktyką zakażeń szpitalnych,
   • prowadzenie spraw związanych z dokumentacją leczenia, pielęgnacji i statystyką medyczną,
   • zapewnienie właściwej obsługi pacjentów przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i uprawnieniach specjalistycznych.